Sari la conținut

Politica de confidentialitate

Cine suntem?

Adresa noastra de internet este: https://artlux.ro.

Politica GDPR
Protec?ia datelor cu caracter personal
S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. ?i-a luat angajamentul s? ??i respecte via?a privat?. Lu?m ?n serios protec?ia datelor, securitatea ?i conformarea cu legisla?ia privind protec?ia datelor cu caracter personal ?i a vie?ii private.

??i p?str?m datele ?n siguran??

S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. ??i p?streaz? datele ?n siguran??. Am luat toate m?surile tehnice ?i organiza?ionale pentru protejarea ?i securizarea datelor.

Ce se intampl? cu datele tale la artlux.ro?

Atunci c?nd utilizezi serviciile noastre, ne oferi acces la c?teva date personale ?i date personale cu caracter special. Mai jos sunt c?teva exemple de situa?ii ?n care noi folosim aceste date:

S? ??i facilit?m accesul la serviciile noastre.
S? ??i putem r?spunde la ?ntreb?rile sau reclama?iile pe care le ai ?n privin?a serviciilor noastre
S? ?mbun?t??im serviciile noastre
S? r?spundem ?ntreb?rilor legate de factur?.

Permisiunile tale

Ai posibilitatea s? ??i exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal ?i caracter special, inclusiv a codului numeric personal ?i/sau al unor afec?iuni, ?n condi?iile descrise ?n ?Politica GDPR? disponibil? pe www.artlux.ro. Vei beneficia astfel de servicii ?i de oferte personalizate, adaptate nevoilor tale, astfel ?nc?t s? ai parte de cele mai bune servicii.

?n?eleg?nd modul ?n care utilizezi serviciile noastre, iti putem oferi servicii adaptate nevoilor tale. ??i putem recomanda servicii ?i produse de interes pentru tine.

Datele cu caracter personal ?i caracter special pe care le colect?m despre tine.

Informa?iile pe care le colect?m despre tine ?i modul ?n care le colect?m pot varia ?n func?ie de produsele ?i serviciile pe care le utilizezi ?i la care subscrii, modul ?n care ai utilizat produsele ?i serviciile ?i modul ?n care ai interac?ionat cu S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. chiar dac? nu e?ti client (e?ti apar?in?tor sau ?mputerncit al clientului etc).

S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. va prelucra datele tale cu caracter personal ?i caracter special ?n baza urm?toarelor:

Executarea sau ?ncheierea contractului cu tine pentru deserivrea ta sau pentru a da curs solicit?rilor tale. Acest lucru ne permite, de asemenea, s? ??i emitem factura ?n func?ie de produsele ?i serviciile pe care le-ai utilizat.
Interesele comerciale legitime ale S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L., de exemplu, prevenirea fraudelor, men?inerea securit??ii datelor, produselor ?i serviciilor noastre, marketing direct ?i ?mbun?t??irea produselor ?i serviciilor noastre. Ori de c?te ori ne baz?m pe acest temei juridic pentru a prelucra datele tale, evalu?m interesele noastre comerciale pentru a ne asigura c? acestea nu prevaleaz? asupra drepturilor tale. ?n plus, ?n unele cazuri ai dreptul de a te opune acestei prelucr?ri. Pentru informa?ii suplimentare, te rug?m s? consul?i sec?iunea Drepturile tale din aceast? informare.
Conformarea cu o cerin?? legal? imperativ?, inclusiv, de exemplu, cerin?e contabile ?i fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de p?strare), proceduri, ?i dreptul t?u de a restric?iona utilizarea datelor proprii, care controleaz? obiectul produselor ?i serviciilor de asisten?? juridic? ce vor fi prestate;
Consim??m?ntul pe care ?l acorzi atunci c?nd S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. nu se bazeaz? pe alt temei legal. Consim??m?ntul poate fi retras ?n orice moment.
Vom colecta datele tale cu caracter personal ?i caracter special atunci c?nd, de exemplu:

Cumperi sau utilizezi oricare dintre produsele ?i serviciile noastre;
Te interesezi sau solici?i informa?ii privind un anumit produs sau serviciu;
Te abonezi la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
Ne contactezi prin diverse canale;
Vizitezi sau navighezi pe site-ul artlux.ro.;
Ai acordat permisiunea altor societ??i, cum ar fi partenerii no?tri comerciali sau asocia?ii no?tri, precum ?i unor ter?i furnizori sau contractan?i ai no?tri, s? fac? schimb de informa?ii cu noi ?n ceea ce prive?te informa?iile cu caracter personal ?i caracter special;
Atunci c?nd datele tale cu caracter personal ?i caracter special sunt publice;
De asemenea, colect?m informa?ii de la anumite organiza?ii, dac? este cazul ?i ?n m?sura ?n care avem temeiuri legale ?n acest sens.
Tipurile de informa?ii pe care le putem avea sunt, dac? este cazul:

Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, num?rul t?u de telefon fix ?i/sau mobil, data na?terii, sexul ?i adresa de e-mail;
Informa?ii privind cardul t?u de credit sau de debit, informa?ii privind contul t?u bancar ?i alte informa?ii bancare. Vom colecta aceste date necesare strict pentru prelucrarea unei pl??i ori de c?te ori faci o achizi?ie;
Contactul t?u cu noi, cum ar fi o not? sau ?nregistrarea unui apel pe care l-ai f?cut c?tre unul dintre centrele noastre de contact, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte eviden?e ale unui contact cu noi;
Informa?ii privind contul t?u, cum ar fi datele pl??ilor datorate sau primate.
Informa?ii privind legitimitatea accesului ? vom colecta parole, indicii ?i informa?ii de securitate similare utilizate pentru autentificare ?i accesul la conturi ?i serviciile de pe site-ul nostru;
Preferin?ele tale pentru anumite produse, servicii atunci c?nd ne spui care sunt acestea sau atunci c?nd presupunem care sunt, ?n baza modului ?n care utiliza?i produsele ?i serviciile noastre;
Pentru ?mbun?t??irea produselor ?i serviciilor oferite, convorbirea cu consultan?ii no?tri ar putea fi ?nregistrat? ?i transcris? ?n format text. Dac? e?ti de acord s? autorizezi ?nregistrarea ?i transcrierea, continu? apelul cu consultan?ii no?tri. ?n cazul ?n care nu dore?ti acest lucru, te rug?m s? ?nchizi apelul ?i s? ne contactezi prin celelalte mijloace de comunicare.
Vom utiliza datele tale cu caracter personal ?i caracter special ?n urm?toarele scopuri:

Pentru deservirea cu produse ?i prestarea serviciilor noastre
Prelucrarea comenzii tale ?i furnizarea produselor ?i serviciilor dorite
Pentru prelucrarea produselor ?i serviciilor pe care le-ai achizi?ionat de la noi, precum ?i pentru a te ?ine la curent cu evolu?ia comenzii tale;

Facturare ?i rela?ii cu clien?ii

Pentru a ??i emite factura pentru utilizarea produselor ?i serviciilor noastre;
Pentru a te contacta ?n cazul ?n care datele de facturare pe care ni le-ai furnizat sunt pe cale s? expire sau nu putem ?ncasa plata;
Pentru a r?spunde la orice ?ntreb?ri sau preocup?ri pe care le po?i avea ?n leg?tur? cu produsele ?i serviciile noastre.
De asemenea, vom utiliza datele tale cu caracter personal ?i caracter special ?n scopul verific?rii identit??ii tale sau al apar?in?torilor, respective al ?mputernici?ilor legali acolo unde este cazul.

Mesaje privind produsele ?i serviciile

S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. utilizeaz? date cu caracter personal ?i caracter special insa S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. creeaz? rapoarte de management agregate ?i statistice din aceste informa?ii care nu te identific? ?n mod individual. De asemenea, S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. poate prelua aceste date cu caracter personal ?i caracter special ?i le poate anonimiza pentru a realiza o analiz? mai aprofundat? a produselor ?i serviciilor noastre. Aceasta contribuie la dezvoltarea produselor ?i serviciilor oferite clien?ilor de c?tre S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. f?r? a identifica clien?ii ?ntr-un mod individual.
Te vom contacta cu mesaje ale serviciului de rela?ii cu clien?ii pentru a-?i furniza informa?ii la zi ?n leg?tur? cu produsele ?i serviciile noastre, sau pentru a te informa cu nout??ile legislative din domeniu.
Pentru ?mbun?t??irea produselor ?i serviciilor pe care ?i le oferim
?mbun?t??iri ?i inova?ii privind produsele ?i serviciile noastre
Colect?m informa?ii anonime, f?r? elemente de identificare sau agregate ?n scopul ?mbun?t??irii produselor ?i serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea ta.
Marketing ?i individualizarea produselor ?i serviciilor pe care ?i le oferim

Marketing

?n calitate de client al nostru, dac? ?i-ai dat consim??m?ntul, te vom ?ine la curent ?n general cu privire la noile produse ?i servicii, ??i vom trimite buletine informative sau c?r?i albe, te vom invita s? participi la un studiu sau te vom informa cu privire la ofertei. Individualiz?m aceste mesaje ?n baza tipurilor de produse ?i servicii pe care le-a?i achizi?ionat de la noi.
Dac? ne-ai dat permisiunea, te vom contacta ?i pentru a-?i aduce la cuno?tin?? produsele ?i serviciile S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L.;
Te vom contacta prin po?t?, online, telefonic;

Cercetare ?i analiz?

Avem o procedur? strict? privind cazurile de utilizare prin care se impune realizarea de verific?ri privind respectarea legisla?iei privind protec?ia vie?ii private ?i a datelor ?nainte de a ?ncepe orice caz de utilizare. Avem reguli stricte care asigur? anonimizarea sau eliminarea elementelor de identificare din datele cu caracter personal ?i caracter special la stadiul adecvat al procedurii.

Utiliz?m analizele pentru:

Cercetare de pia?? ?i pentru a realiza analize de cercetare ?i statistice, inclusiv monitorizarea modului ?n care clien?ii no?trii utilizeaz? produsele ?i serviciile noastre, ?n mod anonim sau personal;
Modalitatea ?n care facem schimb de date cu caracter personal ?i caracter special

Dac? este cazul, facem schimb de informa?ii cu caracter personal ?i caracter special cu:

Parteneri sau agen?i implica?i ?n livrarea produselor ?i serviciilor pe care le-ai comandat sau utilizat;
Agen?ii de aplicare a legii, organe guvernamentale, organiza?ii de reglementare, instan?e sau alte autorit??i publice dac? avem aceast? obliga?ie legal? sau suntem autoriza?i prin lege;
O ter?? parte sau un organ, atunci c?nd dezv?luirea respectiv? este necesar? pentru ?ndeplinirea oric?rei legi aplicabile sau a altei cerin?e legale sau de reglementare;
Managementul fraudelor ?i aplicarea legii

Vom dezv?lui informa?ii dac? acest lucru este justificat ?n scopul de a ne proteja ?mpotriva fraudelor, a ne ap?ra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clien?ilor no?tri.
De asemenea, este posibil s? fie necesar s? dezv?luim informa?iile tale pentru a ne conforma obliga?iei legale de a r?spunde la cererile legale ale autorit??ilor. Datele tale cu caracter personal ?i caracter special vor fi comunicate doar atunci c?nd consider?m, cu bun? credin??, c? avem obliga?ia de a face acest lucru ?n conformitate cu legea ?i ?n baza unei evalu?ri exhaustive a tuturor cerin?elor legale.

Ter?ele p?r?i cu care lucr?m

Dac? ai achizi?ionat produse ?i servicii S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. utiliz?nd o ter?? parte sau o organiza?ie partener?, de multe ori trebuie s? facem schimb de informa?ii cu acestea ca parte a ac?iunii de administrare a acelei rela?ii? de exemplu, pentru identificarea comenzii tale, serviciului solicitat de tine ?i pentru a face plata c?tre aceste ter?e p?r?i sau organiza?ii.
Dac? am ?ncheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu ?n numele nostru, iar ace?tia pot avea acces la datele tale cu caracter personal ?i caracter special, nu ?i autoriz?m s? utilizeze sau s? dezv?luie datele tale cu caracter personal ?i caracter special dec?t ?n leg?tur? cu prestarea produselor ?i serviciilor lor.
Colect?m ?i combin?m informa?ii ?n scopul de a monitoriza utilizarea de c?tre tine a produselor ?i serviciilor, precum ?i utilizarea acestora de c?tre ceilal?i clien?i ai no?tri, precum ?i pentru a ne ajuta s? ?mbun?t??im calitatea produselor ?i serviciilor oferite.

Transferuri interna?ionale de date

?n prezent, datele noastre sunt p?strate ?n loca?iile noastre din Romania.

Durata de p?strare a datelor tale cu caracter personal ?i caracter special

Vom stoca informa?iile tale at?t timp c?t ni se cere prin lege. Dac? nu exist? nicio cerin?? legal?, le vom stoca doar at?t timp c?t este necesar.

Cu excep?ia situa?iei ?n care legea prevede altfel, de regul? vom prelucra datele tale pe perioada existen?ei unui contract ?ntre tine ?i S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. Romania, plus o perioad? de cinci ani de la ?ncetarea acestuia.

P?strarea ?n siguran?? a datelor tale cu caracter personal ?i caracter special

Avem echipe de securitate specializate care analizeaz? ?i ?mbun?t??esc ?n mod constant m?surile pe care le-am adoptat pentru protec?ia datelor tale cu caracter personal ?i caracter special ?mpotriva oric?rui acces neautorizat, pierdere accidental?, dezv?luire sau distrugere.

Comunic?rile prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dac? nu sunt criptate. Comunic?rile dumneavoastra pot traversa mai multe ??ri ?nainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal ?i caracter special care nu ?ine de controlul nostru.

Drepturile tale

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal ?i caracter special
Ai dreptul de a rectifica datele de?inute ?n leg?tur? cu tine, dac? acestea nu sunt corecte. Dac? datele pe care le de?inem trebuie actualizate sau ?n cazul ?n care consideri c? acestea pot fi incorecte po?i contacta echipa noastr? de Rela?ii cu Clien?ii.
Dreptul de acces la datele cu caracter personal ?i caracter special
Ai dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal ?i caracter special pe care le de?ine S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. ?n leg?tur? cu tine. Pentru a face aceast? cerere ?n calitate de persoan? fizic? sau ter?? parte autorizat?, te rug?m s? contactezi echipa de Rela?ii cu Clien?ii.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a putea lua cu tine datele proprii pe care ni le-ai comunicat ?n anumite circumstan?e. De exemplu, S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. se asigur? c? ??i po?i lua datele.
Dreptul de opozi?ie la utilizarea datelor cu caracter personal ?i caracter special
?n anumite circumstan?e, ai dreptul de a te opune prelucr?rii de c?tre S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. a datelor tale cu caracter personal ?i caracter special.
Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dac? nu dore?ti s? mai prime?ti mesaje de marketing din partea S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. privind produsele ?i serviciile ?i produsele noastre po?i opta pentru a renun?a la toate comunic?rile de marketing.

Cum s? ?naintezi o pl?ngere

Dac? dore?ti s? ne contactezi ?n leg?tur? cu oricare dintre drepturile tale sau s? faci o pl?ngere ?n leg?tur? cu modul ?n care utiliz?m datele tale cu caracter personal ?i caracter special, te rug?m s? contactezi echipa noastr? de Rela?ii cu Clien?ii sau trimite-ne un e-mail. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dac? ai ?n continuare nemul?umiri, po?i contacta Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu caracter personal ?i caracter special ? datele de contact se g?sesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restric?iona utilizarea datelor tale cu caracter personal ?i caracter special

?n cazul ?n care consideri c? datele pe care le de?inem cu privire la tine sunt incorecte sau consideri c? nu ar trebui s? prelucr?m datele tale, te rug?m s? contactezi echipa noastr? de Rela?ii cu Clien?ii pentru o discu?ie ?n leg?tur? cu drepturile pe care le ai. ?n anumite circumstan?e, vei avea dreptul de a ne cere restric?ionarea prelucr?rii.

Dreptul de ?tergere

S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. urm?re?te s? prelucreze ?i s? p?streze datele tale doar at?t timp c?t acest lucru este necesar. ?n anumite circumstan?e, ai dreptul de a ne solicita s? ?tergem datele tale cu caracter personal ?i caracter special pe care le de?inem. ?n cazul ?n care consideri c? ??i p?str?m datele mai mult dec?t este necesar, ar fi bine s? verifici mai ?nt?i la serviciul de Rela?ii cu Clien?ii datele care le p?streaz? S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L.. Este posibil s? avem ?n continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal ?i caracter special.

Cere Ofertă

 

CERE OFERTA


Lasă-ne detaliile tale pentru a te putea contacta

Dă-ne cât mai multe detalii despre proiectul tău sau întrebările pe care le ai și noi îți răspundem în cel mai scurt timp!